لایه های پنهان

لایه های پنهان

ما در دوره ای قرار داریم که برخی جریانات با استفاده از غفلت مردم اقدام به برخی فعالیت های ضد فرهنگی و سیاسی داشته اند و چون مانع مستحکمی را بر روی خود ندیده اند دائم رو به جلو می روند. از شما می خواهیم کلیپ هایی که موجب آگاهی خاص افراد در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و افشای مسائل پنهان آن هاست را عرض نمایید