زندگی به سبک آخرالزمان

زندگی به سبک آخرالزمان

فیلم مستند زندگی به سبک آخر الزمان در ده قسمت با عناوین فلسفه سبک زندگی، عوامل ناکارآمدی دینی در الگوسازی سبک زندگی دینی، هالیوود و نقش آن در گسترش سبک زندگی آمریکایی و مقابله با مفاهیم دینی، مؤلفه های سبک زندگی آمریکایی و نقش آن در تهاجم فرهنگی، مصرف گرایی، مد گرایی و به نحوه تأثیرگذاری و ترویج مد بر سبک زندگی، زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده و نقش رسانه در طلاق عاطفی خانواده، نقش رسانه ها از جملهاینترنت در سبک زندگی و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی، جایگاهغذا در سبک زندگی، بحران رشد جمعیت در لابراتور ویژه جنگ نرم دانشجویی (لوجند فیلم) به کارگردانی علی رضایی ساخته شده است.

 

تمامی 10 قسمت از این مستند را می توانید در این گروه دانلود نمایید:

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دهم: بحران رشد جمعیت

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دهم: بحران رشد جمعیت
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دهم:  بحران رشد جمعیت

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت نهم: جایگاه غذا

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت نهم: جایگاه غذا
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت نهم:  جایگاه غذا

زندگی به سبک آخر الزمان / قسمت هشتم: اینترنت

زندگی به سبک آخر الزمان / قسمت هشتم: اینترنت
محسن
توسط محسن

زندگی به سبک آخر الزمان / قسمت هشتم: اینترنت

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت هفتم: زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت هفتم: زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت هفتم: زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت ششم: مدگرایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت ششم: مدگرایی
مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت ششم: مدگرایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت پنجم: مصرف گرایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت پنجم: مصرف گرایی
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت پنجم: مصرف گرایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت چهارم: مولفه های سبک زندگی امریکایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت چهارم: مولفه های سبک زندگی امریکایی
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت چهارم: مولفه های سبک زندگی امریکایی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت سوم: هالیوود

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت سوم: هالیوود
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت سوم: هالیوود

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دوم: عوامل ناکارآمدی حکومت دینی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دوم: عوامل ناکارآمدی حکومت دینی
محسن
توسط محسن

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دوم: عوامل ناکارآمدی حکومت دینی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت اول: فلسفه سبک زندگی

مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت اول: فلسفه سبک زندگی
محسن
توسط محسن