رونق تولید

رونق تولید

بانک ویدئویی با موضوع رونق تولید، کارآفرینی، اختراع و نوآوری و حمایت از کالای ایرانی است. هدف ما ایجاد فرهنگ تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی است
این بانک توسط سایت کالای ایرانی زیست تهیه شده است.

خودکفایی در تولید سیلندرهای تحت فشار

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
خودکفایی در تولید سیلندرهای تحت فشار

راهی برای درمان سرطان خون در ایران

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
راهی برای درمان سرطان خون در ایران

تولید گوشی ایرانی یک پنجم قیمت گوشی خارجی

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
تولید گوشی ایرانی یک پنجم قیمت گوشی خارجی

از کجا شروع کنم...پرورش ماهی تیلاپیا

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
از کجا شروع کنم...پرورش ماهی تیلاپیا

از کجا شروع کنم...پرورش گوسفند به روش نوین

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
از کجا شروع کنم...پرورش گوسفند به روش نوین

روغن حیوانی با فناوری های نوین در ایران

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
محسن
توسط محسن

روغن حیوانی با فناوری های نوین در ایران

روغن حیوانی با فناوری های نوین در ایران

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
محسن
توسط محسن

روغن حیوانی با فناوری های نوین در ایران

در پارک های فناوری خلاقیت و دانش به محصول تبدیل می شود

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی
محسن
توسط محسن

در پارک های فناوری خلاقیت و دانش به محصول تبدیل می شود