آمریکای زیبا

آمریکای زیبا
مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

سخنان عجیب رهبر معظم انقلاب درمورد سختی های قبل از ظهور

سخنان عجیب رهبر معظم انقلاب در سال ۷۰ درمورد سختی های قبل از ظهور دیدار مردم قم ۱۳۷۰/۱۱/۳۰
mohsen
توسط mohsen

سربازان خسته از جنگ

این هم از سربازان اسطوره ای آمریکا . اینا قراره بشن کاپیتان آمریکا ؟
وجدان
توسط وجدان

سربازان خسته از جنگ

آمریکای زیبا-۱۸| سلطان «راک» & «رول»

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-17| زندگی شاتگانی

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-۱۶| پایانِ پایان تاریخ

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-15 | حکمی برای جنین

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-15 | حکمی برای جنین

آمریکای زیبا-۱۴ | بدهکارترین دولت

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-۱۴ | بدهکارترین دولت

آمریکای زیبا-۱۳ | گروه خشن

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-۱۳ | گروه خشن

آمریکای زیبا-۱۲ | تجارت جنگ، تجارت خون

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-۱۲ | تجارت جنگ، تجارت خون

آمریکای زیبا-۱۱ | ققنوس وال استریت

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
mohsen
توسط mohsen

آمریکای زیبا-۱۱ | ققنوس وال استریت