کتاب صوتی حاج قاسم

کتاب صوتی حاج قاسم
خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت دهم و پایانی

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت دهم و پایانی

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت نهم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت نهم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت هشتم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت هشتم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت هفتم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت هفتم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت ششم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت ششم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت پنجم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت پنجم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت چهارم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت چهارم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت سوم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت سوم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت دوم

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت دوم

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت اول

خاطرات خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با صدای علی همت مومیوند به کوشش : علی اکبری مزدآبادی
محسن
توسط محسن

کتاب صوتی «حاج قاسم» - قسمت اول