مسابقه سیاسی رخداد

مسابقه سیاسی رخداد

مسابقه تلوزیونی رخداد با محوریت موضوعات تاریخی و سیاسی، روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از شبکه افق پخش می شود، سه گروه دو نفره شرکت می کنند و در پایان به تیم برنده جایزه نقدی اهدا می شود.

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت بیست و دوم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 5 بهمن ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت بیست و یکم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد ۴ بهمن ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت بیستم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 21 دی ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت نوزدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 20 دی ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت هجدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 6 دی ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت هفدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 30 آذر ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت شانزدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 29 آذر ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت پانزدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد 27 آذر ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت چهاردهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد ۲۳ آذر ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت سیزدهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق برنامه رخداد ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF
mohsen
توسط mohsen