خرده روایت ها

خرده روایت ها

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز و زمستان سال 1399 ساخته شده است. این مجموعه محصول سازمان صدا و سیما است.

خرده روایت ها - سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - روایت پنجم : مسافر

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز...
محسن
توسط محسن

خرده روایت ها - سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - روایت چهارم : توکل

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز...
محسن
توسط محسن

خرده روایت ها - سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - روایت سوم : نامه

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز...
محسن
توسط محسن

خرده روایت ها - سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - روایت دوم : سرو چمان

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز...
محسن
توسط محسن

خرده روایت ها - سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - روایت اول : دعوت

خرده روایت ها ( مینیمال سینمایی ها ) مجموعه ای از آثار داستانی کوتاه است که در هر اپیزود روایتی از زندگی و زمانه یکی از مشاهیر دینی، ملی، علمی، هنری، سیاسی، نظامی و انقلابی ایران می پردازد. درباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پنج اپیزود به نام های دعوت، سَرو چَمان، نامه، مسافر و توکل در پاییز...
محسن
توسط محسن