مجموعه اقرار

اقرار - قسمت دهم: سازمان فضایی

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت نهم: توان موشکی

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت هشتم: پالایشگاه

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت هفتم: نظامی

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت ششم: تولید علم

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت پنجم: کشاورزی

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت چهارم: سلول های بنیادین

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت سوم: الکترونیک

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت دوم: دارو

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن

اقرار - قسمت اول: فناوری هسته ای

اقرار بیگانگان به دستاوردها و پیشرفت های انقلاب اسلامی
محسن
توسط محسن