کانال aamerin_ir

مرکز تخصصی آموزش امربه معروف
مرکز تخصصی آموزش احکام و شیوه های صحیح امر به معروف و نهی از منکر، تحت اشراف علمی استاد علی تقوی