کانال alizahra

علی
عمر بگذشت به بی حاصلی و بولهوسی ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی