درو کردن گندم توسط امام خامنه ای


درو کردن گندم توسط امام خامنه ای در روستای فردو در قم


+ 
24

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر