طنز زیبای شبکه استانی کرمانشاه


مسابقه طنز زیبا، پخش شده از شبکه استانی کرمانشاه


+ 
78

- 
15

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)

  • زیر ساخت پزشکی با قاچاق سیگار
    در کلان شهرها زلزل و تا حدودی به شغل درجه دو تبدیل می شود هر سیگار مارک دار در هزار روز هزار تومان هزار نفر درآمد بالا و تخریب بیش مبلغ مورد دیدن حسابداری می کوشد با اسلحه و سیگار و تحریم دسترنج افراد در ملت ها بجنگد چون در فروش اسلحه و قاچاق سیگار سازمانها را آواره می کند با از بین بردن موزه ها با حافظه و نیاکان کشورها زیر بناها را از بین ببرند.


  • زیر ساخت پزشکی با قاچاق سیگار
    در کلان شهرها زلزل و تا حدودی به شغل درجه دو تبدیل می شود هر سیگار مارک دار در هزار روز هزار تومان هزار نفر درآمد بالا و تخریب بیش مبلغ مورد دیدن حسابداری می کوشد با اسلحه و سیگار و تحریم دسترنج افراد در ملت ها بجنگد چون در فروش اسلحه و قاچاق سیگار سازمانها را آواره می کند با از بین بردن موزه ها با حافظه و نیاکان کشورها زیر بناها را از بین ببرند.