مستند افول - سقوط قدرت های بزرگ


در سال های اخیر تظاهرات و اعتراضات پی در پی در کشورهای غربی از جمله در آمریکا روی داده که نشانه ی نارضایتی مزمن در این کشورهاست آیا این اعتراض ها را می توان به معنای خسته گی مردم از نظان های سرمایه داری و امپریالیستی دانست که تلاش دارند افول جهانی خود را با فشار بر مردم خویش جبران کنند


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)