خاطره تلخ سردار قاسمی از روزهای پذیرش قطعنامه 598


خاطره تلخ سردار قاسمی از روزهای پذیرش قطعنامه 598


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر