افراد مسئله داری که از وزارت ارشاد روحانی مجوز گرفتند !


بخشی از مصاحبه دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم با شبکه تلویزیون اینترنتی آرمان پیرامون افراد مسئله داری که از وزارت ارشاد روحانی مجوز گرفتند !!


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر