عصبانیت بنگاه خبری BBC فارسی از رای عدم اعتماد مجلس به محمود نیلی


عصبانیت BBC فارسی از رای عدم اعتماد مجلس به محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر