رسانه های جهان غرب


صاحبان رسانه ها مدعی هستند که در دنیای معاصر مهترین وظیفه ی رسانه ها آگاهی بخشی به مخاطبان است و همینطور ارتقاع سطح و قدرت تفکر و فرهنگ آنها اما ....


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر