مدیریت انگلیسی فتنه 88


دولت انگلیس از طرق مختلف نقش به سزایی در مدیریت جریان فتنه 88 داشته است.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر