آسیب حوادث 18 تیر به جریان های دانشجویی


بخشی از مصاحبه آقای فضائلی مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس با موضوع آسیب حوادث 18 تیر به جریان های دانشجویی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر