مستند خبرهای بد - بزرگترین رسوایی های رسانه ای در انگلستان


افشای خبر خرید و فرشو اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان انگیسی بخاطر اهداف سیاسی و اقتصادی مردم انگلستان را شوک بزرگی فرو برد باز شدن این پرونده از ماهیت فعالیت رسانه های غربی پرده برداشته است اگرچه آنچه تاکنون مشخص شده نشان می دهد دامنه ی این نوع جاسوسی را زندگی شخصی مردم تنها محدود به انگلستان نبوده و بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز در حداقل 60 سال گذشته این ماموریت را در دستور کار خود داشته اند.این فیلم از یکی از بزرگترین رسوایی رسانه ای در انگلستان پرده برمیدارد


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر