احسان به پدر و مادر در بیان شهید مطهری


احسان به پدر و مادر در بیان شهید مطهری

منبع : فصل پنجم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۹۷-۹۸
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران
www.eslamshenas.com


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر