کدام بخش برجام فراتر از پروتکل الحاقی است؟


بخشی از مصاحبه دکتر ایزدی با شبکه چند رسانه ای آرمان با موضوع تعهدات فراتر از پروتکل الحاقی در برجام برای ایران


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر