سخرانی جنجالی دکتر صالحی در مجلس در مورد برجام


دکتر صالحی به عنوان نمایند دولت برای دفاع از برجام در مجلس سخرانی کرد که این سخرانی ایشان با حواشی همراه بود


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر