دوران سازندگی، آغاز شکاف طبقاتی و تورم


بخشی از "مستند مصاف" در مورد سیاست های سرمایه داری در دوران سازندگی ...
این مستند، به بررسی نفوذ عناصر تکنوکرات در بدنه دولت و چگونگی شکل گیری شکاف طبقاتی،تجمل گرایی مسئولین و تورم 49درصدی می پردازد...


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر