نماینده مجلس فرانسه ؛ ایران هشتاد میلیون تحصیل کرده دارد


در حاشیه های سفر هیأت دولت ایران به فرانسه، یک نماینده مجلس فرانسه در خصوص رابطه با ایران صحبت های انجام می دهد و ایران را گزینه خوب برای ارتباط اقتصادی و فرهنگی می خواند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر