انتقادات بسیار تند مهرجویی از پزشک معالج کیارستمی با الفاظ نامناسبداریوش مهرجویی با به کار بردن الفاظ نامناسب به شدت از پزشک معالج عباس کیارستمی انتقاد کرد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر