اگر لبخند به آمریکا جواب می داد، کودتای ۲۸ مرداد شکل نمی گرفت!


دکتر سعید جلیلی: برخی می گویند یک سری شعارهای تند بود که باعث شد آمریکا به ما بی اعتماد شود! آیا در دوران قاجار و پهلوی هم شعار تند علیه آنها داده میشد؟ چرا آمریکا در 28 مرداد سال 32 علیه دولت مصدق کودتا کرد؟ در آن زمان دولت وقت نه تنها شعار ضد آمریکایی نمی داد بلکه به آنها اعتماد و حسن ظن هم داشت! بی اعتمادی ما به آمریکا یک توهم نیست بلکه مبتنی بر یک تجربه تاریخی است. هرگاه ما خواستیم استقلال مان را حفظ کنیم آنها با ما دشمنی کردند. چه در موضوع ملی شدن نفت و چه در بحث هسته ای.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر