اگر نمی جنگیدیم چه اتفاقی رخ می داد ؟


در ۸ سال جنگ تحمیلی هدف تنها جدا کردن قطعه از ایران نبود بلکه هدف نابود کردن ملت ایران بود . اتفاقی که با عزم ملت ایران و نصرت الهی هیچگاه رخ نداد .
اگر نمی جنگیدیم چه اتفاقی رخ می داد ؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر