زودقضاوت نکنیم!!!


هرکتابی روباید تاآخرش خوند بایک پاراگراف نمیشه قضاوت کرد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر