ترامپ توافق اوباما با کوبا را پاره کرد


آمریکا لغو توافق این کشور با کوبا را امضا کرد (لغو یکجانبه) و اینطوری هزینه سازش را به کوبا نشان داد...


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر