انتشار برای نخستین بار/ تماس تلفنی محرمانه شاه با نخست وزیر!


برشی از مستند در برابر طوفان / تماس تلفنی محرمانه شاه با نخست وزیر در دی ۱۳۵۷


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر