جواب یک جوان آبادانی به لاف زدنهای وزیر دفاع آمریکا!


هی برو با خل گری های ترامپت ناز کن
هی از آن کل هویج زشت می ترسانیم؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر