شیطنت بی بی سی در مورد ظریف


بی بی سی فارسی در بخش خبری خود در یک طرح گرافیکی به صورت نامحسوس جای ظریف را با موشک پُر میکند

در روانشناسی تبلیغات به این تکنیک «subliminal messaging» یا «پیام دهی غیرمحسوس» می گویند


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر