میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [ آنها بیایند ] (سردار سلیمانی در همدان)


میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [آنها بیایند].
لحظاتی از حضور اخیر در منزل خانواده شهدا در همدان. ۹۷/۵/۴


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر