انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه آزادی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 25آبان ماه شهرستان ساوه درباره انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه آزادی
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر