شهادت طلبی و قدرت نرم افزاری - لزوم گرامیداشت یاد شهدا


بخشی از خطبه های نماز جمعه 25آبان ماه شهرستان ساوه درباره شهادت طلبی و قدرت نرم افزاری - لزوم گرامیداشت یاد شهدا
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر