مترقی ترین قانون اساسی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 09 آذر ماه شهرستان ساوه درباره مترقی ترین قانون اساسی
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر