علی انصاریان عذر خواهی کرد !


علی انصاريان :خطاب من به گزارشگر تلويزيون افغانستانی بود، نه مردم افغانستان!


+ 
26

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر