افشاگری کارشناس تلویزیون از مسئولیت گرفتن برادر یک مقام امنیتی بلندپایه در یکی از غول های خودرو سازی!


افشاگری کارشناس #تهران۲۰ از مسئولیت گرفتن برادر یک مقام امنیتی بلندپایه در یکی از غول های خودرو سازی داخلی


+ 
22

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)