شعر طوفانی و خیلی تند مجید خراطها برای سیل اخیر


شعر طوفانی و کوبنده مجید خراطها برای سیل اخیر شیراز و گلستان و ...............................


+ 
40

- 
5

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر