طنز ناخونک | شوخی با برنامه «عصر جدید» - قسمت ششم


امروزه تقریبا همه بازنشسته ها با این وضع زندگی میکنن، این که کاری نکرد


+ 
33

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر