اعتبار کارگزاران حکومت به رهبری/مشروعیت مسئولین به ولایت فقیه/ویژگی های کابینه شهید رجایی


بخشی از خطبه های نماز جمعه08 شهریور شهرستان ساوه درباره اعتبارکارگزاران حکومت به رهبری/مشروعیت مسئولین به ولایت فقیه/ویژگی های کابینه شهید رجایی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر