حضور خدا رو حس کن-حاج اقا نوروزی


@noroozi110
Mohammadjavad-noroozi.com


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • خود خداوند هرگز احساس نمیشود؛ منتها برای رسیدن به درک حضور خدا در زندگی مان بایست
  اوّل خداوند را به درستی بشناسیم؛
  ما میگوییم که جهان بوجود آمده؛ حتّی آتئیستها هم به این نتیجه رسیدند که جهان ازلی نیست
  بنابراین همینکه ما میگوییم جهان بوجود آمده یعنی وجودی باید باشد که جهان به آن بیاید
  در حقیقت همین هستی محض بدون اجزاء بدون ترکیب غیرمحدود غیرمادی غیرمحسوس خداوند است که همه چیز را ایجاد کرده و ساخته
  و خودش ازلی و ابدیست و ایجاد شده نیست و ساخته شده نیست
  باید این هستی محض را بفهمیم و اینکه همه چیز در محضر هستی محض است و ممکن نیست چیزی بیرون از احاطه او باشد
  برای اینکه هستی محض هیچگونه حدّ و مرزی ندارد, چون عدم محض(هیچ) فقط یک مفهوم اعتباری ذهنی است و چیزی نیست که باشد بنابراین عدم محض نداریم
  وقتی مفهوم هستی محض را دانستیم و فهمیدیم مصداق خارجی دارد
  در می یابیم هستی محض از همه چیز به ما نزدیکتر است و از خودمان هم به ما نزدیکتر است
  در حقیقت همین هستی محض نامحسوس غیرمحدود خداوند است که همه چیز را ایجاد کرده و ساخته و در احاطه خودش نگه داشته و تغییر میدهد بی آنکه خودش تغییری بکند و هیچگونه شباهتی با مخلوقاتش ندارد و متفاوت است از آنچه خلق کرده و خواهد کرد