آقای رئیس جمهور!ما شما را رئیس جمهور کردیم که به حساب مردم سرک بکشید


رئیس اتاق ایران و چین: آقای روحانی می آید در تلویزیون، با افتخار می گوید سرمان را در حساب مردم نمی کنیم. مرد حسابی تو را آنجا گذاشتیم سرت را در حساب مردم بکنی. کجای دنیا ناظر به حساب مردم سرک نکشیده؟


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر