تمرد ابوموسی اشعری ها/رهبری، خط قرمز ما


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17آبان ماه شهرستان ساوه درباره تمرد ابوموسی اشعری ها/رهبری، خط قرمزما
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر