نمایندگان مجلس-استاد میرزایی


چرا شفافیت نباید باشه ؟ در همه چیز به جز موضمعات نظامی و امنیتی باید شفافیت داشته باشیم .
#استاد_میرزایی
#استاد_امیرحسین_میرزایی
#امیرحسین_میرزایی
#شفافیت
#امر_به_معروف


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر