استاد خاتمی نژاد - واکنش سودجویان زورگو به دعوت پیامبران


۱)اولین دلیل انکار پیامبران چیست؟
۲)راه حلهای منکران چیست؟
۳)واکنش ما در عصر ظهور چگونه خواهد بود؟
Www.asre-zohur.ir


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر