فردای تماشایی می آید و می آیی


تقدیم به امام زمان عج+ 
9

- 
1
ارسال در 1399/1/20 ساعت 12:30 2020-4-8 12:30:58
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ارسال نظر

 • ارسال نظر

 • تنها راه رهایی از عذاب الهی چیست
  ---
  اصرار بشر بر ادامه ی ظلم بزرگ به خداوند ، که از راه سهیم سازی خود و سایر بندگان هم نوع خویش با هر عنوانی در ویژگیهای منحصر به ذات اقدس او انجام می گیرد بنا به حکم صریح قرآن بشر را به عذاب الهی از جانب هم نوعان این آفریده و از جانب خداوند دچار می سازد.
  تا این اصرار باقی است و بشر از آن بر عدم باز گشت به این سهیم سازی در محضر خداوند ، که تنها او بدون هیچ استثنایی در همه جا حاضر و بر همه چیز ناظر و توانای مطلق است ، توبه ی صادق نصوح نکند انواع عذابهای الهی مذکور علیه بشر مبتلا به این اصرار ادامه خواهند یافت و تا فنای او بر طرف نخواهند شد.
  هر کس عشق به یافتن راه نجات از عذاب الهی را دارد باید تنها راه منطقی و درست توبه ی نصوح بازکشت ناپذیر از ادامه ی اصرار مذکور را با رجوع به داده های وحی اصیل الهی تحریف نشده ، که تجلی آن در قرآن است ، بر گزیند.
  وحی الهی در بسیاری از آیات محکم و مفصل قابل درک و سرشت نشین قرآن کریم ، نه آشکار و نه تلویحی ، هیچ راه دیگری را به آفریدگان عاقل توصیه نکرده است.
  وحی اصیل الهی تنها بازگشت به سوی خدا و صداقت محض رضای او در پایبندی به ایمان به او و به پیشه کردن رفتارها و کردارها و گفتارهای نیک مورد خواست وحیانی و قرآنی خداوند را برای نجات از عذاب الهی توصیه کرده است.
  در این وحی بی خدشه که تنها تجلی آن قرآن کریم است هیچ سخنی مبنی بر توسل به بندگان برای رسیدن حتمی به راه رهایی از عذاب الهی در هیچ جای قرآن به بشر یا سایر آفریدگان عاقل توصیه نشده است.
  عقل استدلالی نیز با هیچ ابزار منطقی درست و سلیم یارای اثبات چنین توصیه ای را ندارد.
  کرونای امروز که بی تردید یک عذاب الهی مستقیم است و همچنان ظلم قلدران بشری که در طول تاریخ بشر را فرا گرفته است بنا به رهنمودهای آشکار و سرشت نشین قرآن نتیجه ی حتمی گریز بشر و دوری او از دین حیات بخش خداوند و روی آوردن او به من در آوردیها و خرافات پوچ و خرد ستیز ساخته و پرداخته ذهن معیوب خویش است.
  اعتقاد دینی سرشت نشین انکار ناپذیر که حجت الهی است باید با سخن صریح و بی خدشه و قاطع و اثبات پذیر از جانب خداوند با کمال روشنی به بشر ابلاغ گردد و اعتقادات روشن و خدشه ناپذیر قرآن کریم بنا به همین دلیل بی خدشه و انکار ناپذیر اند.
  اعتقادهای غیر قابل اثبات و سرشت گریز خارج از قرآن که بنام دین و مذهب در همه ی ادیان و مذاهب رواج یافته اند از هیچ ویژگی عقلی حجت بودن و سرشت نشین بودن برخور دار نیستند و حتی اگر با ظلم به بندگان مقرب نسبت داده شوند بجز جعل ساخته و پرداخته ی ذهن معیوب یا منفعت گرای بشر شایسته ی عنوان دیگری نیستند.
  پیامبران متصل به وحی الهی و بندگان مقرب خدا که به وحی متصل نبوده اند بنا به تصریح خداوند در رهنمودهای سرشت نشین قرآن هرگز از جانب خداوند اجازه تبلیغ اعتقادی را بنام دین و مذهب مستقل از وحی الهی نداشته و هرگز به خود اجازه نداده که خارج از وحی صریح خداوند اعتقادی را در این زمینه به بشر تبلیغ نمایند.
  تعیین ارزشهای و اعتقادات دینی و مذهبی که از حجیت عقلی و سرشتی کامل و بی خدشه باید بر خوردار باشند منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند است که آگاه به تمام جزئیات و کلیات حقایق جهان هستی و آگاه به همه ی نیازهای تمام آفریدگان خود است.
  هیچ آفریده ای را حتی مقرب ترین به خداوند به دور یا بریده از وحی الهی یارای دست رسی به چنین ارزشها و اعتقادات کامل نیست.

 • تنها راه رهایی از عذاب الهی چیست
  ---
  اصرار بشر بر ادامه ی ظلم بزرگ به خداوند ، که از راه سهیم سازی خود و سایر بندگان هم نوع خویش با هر عنوانی در ویژگیهای منحصر به ذات اقدس او انجام می گیرد بنا به حکم صریح قرآن بشر را به عذاب الهی از جانب هم نوعان این آفریده و از جانب خداوند دچار می سازد.
  تا این اصرار باقی است و بشر از آن بر عدم باز گشت به این سهیم سازی در محضر خداوند ، که تنها او بدون هیچ استثنایی در همه جا حاضر و بر همه چیز ناظر و توانای مطلق است ، توبه ی صادق نصوح نکند انواع عذابهای الهی مذکور علیه بشر مبتلا به این اصرار ادامه خواهند یافت و تا فنای او بر طرف نخواهند شد.
  هر کس عشق به یافتن راه نجات از عذاب الهی را دارد باید تنها راه منطقی و درست توبه ی نصوح بازکشت ناپذیر از ادامه ی اصرار مذکور را با رجوع به داده های وحی اصیل الهی تحریف نشده ، که تجلی آن در قرآن است ، بر گزیند.
  وحی الهی در بسیاری از آیات محکم و مفصل قابل درک و سرشت نشین قرآن کریم ، نه آشکار و نه تلویحی ، هیچ راه دیگری را به آفریدگان عاقل توصیه نکرده است.
  وحی اصیل الهی تنها بازگشت به سوی خدا و صداقت محض رضای او در پایبندی به ایمان به او و به پیشه کردن رفتارها و کردارها و گفتارهای نیک مورد خواست وحیانی و قرآنی خداوند را برای نجات از عذاب الهی توصیه کرده است.
  در این وحی بی خدشه که تنها تجلی آن قرآن کریم است هیچ سخنی مبنی بر توسل به بندگان برای رسیدن حتمی به راه رهایی از عذاب الهی در هیچ جای قرآن به بشر یا سایر آفریدگان عاقل توصیه نشده است.
  عقل استدلالی نیز با هیچ ابزار منطقی درست و سلیم یارای اثبات چنین توصیه ای را ندارد.
  کرونای امروز که بی تردید یک عذاب الهی مستقیم است و همچنان ظلم قلدران بشری که در طول تاریخ بشر را فرا گرفته است بنا به رهنمودهای آشکار و سرشت نشین قرآن نتیجه ی حتمی گریز بشر و دوری او از دین حیات بخش خداوند و روی آوردن او به من در آوردیها و خرافات پوچ و خرد ستیز ساخته و پرداخته ذهن معیوب خویش است.
  اعتقاد دینی سرشت نشین انکار ناپذیر که حجت الهی است باید با سخن صریح و بی خدشه و قاطع و اثبات پذیر از جانب خداوند با کمال روشنی به بشر ابلاغ گردد و اعتقادات روشن و خدشه ناپذیر قرآن کریم بنا به همین دلیل بی خدشه و انکار ناپذیر اند.
  اعتقادهای غیر قابل اثبات و سرشت گریز خارج از قرآن که بنام دین و مذهب در همه ی ادیان و مذاهب رواج یافته اند از هیچ ویژگی عقلی حجت بودن و سرشت نشین بودن برخور دار نیستند و حتی اگر با ظلم به بندگان مقرب نسبت داده شوند بجز جعل ساخته و پرداخته ی ذهن معیوب یا منفعت گرای بشر شایسته ی عنوان دیگری نیستند.
  پیامبران متصل به وحی الهی و بندگان مقرب خدا که به وحی متصل نبوده اند بنا به تصریح خداوند در رهنمودهای سرشت نشین قرآن هرگز از جانب خداوند اجازه تبلیغ اعتقادی را بنام دین و مذهب مستقل از وحی الهی نداشته و هرگز به خود اجازه نداده که خارج از وحی صریح خداوند اعتقادی را در این زمینه به بشر تبلیغ نمایند.
  تعیین ارزشهای و اعتقادات دینی و مذهبی که از حجیت عقلی و سرشتی کامل و بی خدشه باید بر خوردار باشند منحصر به یگانه ذات اقدس خداوند است که آگاه به تمام جزئیات و کلیات حقایق جهان هستی و آگاه به همه ی نیازهای تمام آفریدگان خود است.
  هیچ آفریده ای را حتی مقرب ترین به خداوند به دور یا بریده از وحی الهی یارای دست رسی به چنین ارزشها و اعتقادات کامل نیست.