چرا ماهان به چین پرواز کرد؟


«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: ما در ابتدای شیوع کرونا ۲ میلیون ماسک برای چین فرستادیم. تا امروز که صحبت می‌کنم بیش از ۱۲ میلیون ماسک چینی‌ها برای ما فرستادند.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر