کرونا چه پیامد‌هایی برای اقتصاد جهان خواهد داشت؟


جمشید دموئی رئیس دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیای آمریکا گفت: قرار است که حدود ۳ درصد از اقتصاد جهان افت کند که البته سهم برخی از کشور‌های پیشرفته جهان، ۶.۱ درصد است. شاخص‌هایی که در آینده اقتصاد‌های کشور‌ها را می‌سازند، با شاخص‌های کنونی فرق خواهند کرد. هیچ راهی به جز نگاه مشترک به مسائل مشترک جهانی نیست.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر